Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: KOM-GAZ Spółka z o.o. reprezentowana przez Prezesa Spółki, z adresem i siedzibą, ul. Białostocka 37, 08-200 Łosice.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kpl.net.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które wynikają z szeregu ustaw i rozporządzeń, obowiązków i zadań ustawowo zleconych Spółce, jak również zawartych umów i zgód wyrażonych przez osoby, których dane są przetwarzane.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia wyżej wymienionych celów.

5. Administrator zgodnie z przepisami prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów (rejestrów) administracji publicznej.

6. W szczególnych przypadkach Administrator może udostępnić/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Postawą udostępnienia/powierzenia danych będą przepisy prawa (np.: wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą sfery socjalnej (ZUS, PFRON, GOPS) lub umowy powierzenia danych do przetwarzania z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcami danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na podstawie odrębnych umów.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu, w jakim zostały zebrane lub wycofania zgody.

8. W związku z powyższym Pani/Panu (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa) przysługuje:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

2) prawo do wniesienia skargi, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

13. W zakresie szczegółowych podstaw gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacji będzie udzielała merytoryczna komórka Administratora prowadząca przetwarzanie danych osobowych.