WODA I ŚCIEKI


Spółka posiada trzy ujęcia wody, które dostarczają wodę dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Łosice oraz w części dla Gminy Huszlew. Ujęcia wody znajdują się w Łosicach, Biernatach i Chotyczach a długość sieci wodociągowej na koniec 2015 roku wynosiła 118 km.

Ścieki oczyszczane są w dwóch oczyszczalniach z których jedna znajduje się w Łosicach a druga w Niemojkach. Na koniec 2015 roku długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 29.77 km.

Od 2015 roku w zakresie usług świadczonych przez Spółkę znalazł się serwis 350 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto Spółka wykonuje:

  • wykonuje przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
  • udrażnia kanalizację urządzeniem ciśnieniowym VUKO
  • serwisuje przydomowe oczyszczalnie ścieków

kom-gaz łosiceObecnie, na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XIV/97/15 z dnia 04 grudnia 2015r w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Łosice ceny za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki wynoszą:

  • za 1 m3 wody - 2,76 zł brutto
  • za 1m 3 ścieków - 5,38 zł brutto
  • abonament miesięczny - 3,72 zł brutto
kom-gaz łosice