Ogłoszenia

Ogłoszenie

„KOM-GAZ” Sp. z o.o. informuje wszystkich odbiorców ciepła, iż od dnia 01.03.2023r. zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 z późn. zm.) w rozliczeniach z odbiorcami będą stosowane następujące ceny:

 

L.p.

Zasilanie z kotłowni osiedlowej

Stawka opłaty za ciepło                 (zł. netto/GJ)

Odbiorcy uprawnieni, którzy złożyli w ustawowym terminie wymagane prawem Oświadczenie

Pozostali odbiorcy

1

ul. Sienkiewicza 6,   08-200 Łosice

102,76

233,67

2

ul. Narutowicza 43,   08-200 Łosice

   80,74

295,60

 

Ogłoszenie

   „KOM – GAZ” Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 139 z poźn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.        
Zgodnie z treścią art. 28 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków kto nie stosuje się do wyżej wymienionego zakazu podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

    „KOM – GAZ” Sp. z o.o. będzie prowadziła kontrole zmierzające do ustalenia czy jest przestrzegany zakaz określony w art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Ogłoszenie

    Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Białostockiej, Bialskiej i Świętego Stanisława w Łosicach dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 220.195,61 złOgłoszenie

    Informujemy właścicieli nieruchomości, że niezależnie od złożonej deklaracji, popiół powstały z palenisk domowych należy gromadzić w sposób selektywny, tzn. nie może być mieszany z innymi odpadami. Popiół powinien być gromadzony w oddzielnym worku szarym, dostarczonym przez firmę odbierającą odpady.

    W przypadku, kiedy nie będą Państwo posiadali w/w worka, prosimy o wystawienie popiołu w swoim worku, najlepiej bezbarwnym (np. po nawozie). Wypełniony worek z popiołem należy wystawić nie później niż do godz. 7°° przed posesję, w dniu ustalonym w „Harmonogramie”.

POPIÓŁ ZMIESZANY Z INNYMI ODPADAMI NIE ZOSTANIE ODEBRANY

Ogłoszenie

    Informujemy właścicieli nieruchomości, że niezależnie od złożonej deklaracji, odpady ulegające biodegradacji tj. bioodpady należy gromadzić w sposób selektywny, tzn. nie mogą być mieszane z innymi odpadami.

    Bioodpady powinny być gromadzone w oddzielnym worku brązowym, dostarczonym przez firmę odbierającą odpady. Wypełniony worek z bioodpadami należy wystawić nie później niż do godz. 7°° przed posesję, w dniu ustalonym w „Harmonogramie”.


BIOODPADY ZMIESZANE Z INNYMI ODPADAMI NIE ZOSTANIE ODEBRANY