Woda i ścieki

    Spółka posiada trzy ujęcia wody, które dostarczają wodę dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Łosice oraz w części dla Gminy Huszlew. Ujęcia wody znajdują się w Łosicach, Biernatach i Chotyczach a długość sieci wodociągowej na koniec 2015 roku wynosiła 118 km.
Ścieki oczyszczane są w dwóch oczyszczalniach z których jedna znajduje się w Łosicach a druga w Niemojkach. Na koniec 2015 roku długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 29.77 km.
Od 2015 roku w zakresie usług świadczonych przez Spółkę znalazł się serwis 350 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Ponadto Spółka wykonuje:

   

    Obecnie, na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr XIV/97/15 z dnia 04 grudnia 2015r w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Łosice ceny za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki wynoszą: