Woda i ścieki

     Spółka posiada trzy ujęcia wody, które dostarczają wodę dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Łosice oraz w części dla Gminy Huszlew. Ujęcia wody znajdują się w Łosicach, Biernatach i Chotyczach a długość sieci wodociągowej na koniec 2015 roku wynosiła 118 km.
Ścieki oczyszczane są w dwóch oczyszczalniach z których jedna znajduje się w Łosicach a druga w Niemojkach. Na koniec 2015 roku długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 29.77 km.
Od 2015 roku w zakresie usług świadczonych przez Spółkę znalazł się serwis 350 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Ponadto Spółka wykonuje:

   

   Obecnie, na podstawie taryfy zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na podstawie art. 24 c ust. 1 i 2, art. 24 b ust.1,3 i 4 i art. 27 a ust.1,2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. u. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), ogłoszona w lokalnej prasie, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie, obowiązuje odbiorcę bez potrzeby odrębnego powiadamiania. 

Ceny za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki wynoszą od dnia 10.06.2023r.: